Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-07-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • Treści od innych podmiotów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2019-11-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Chojnacka
 • E-mail: sp3lobez@onet.pl
 • Telefon: 913974761

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie
 • Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 17
  73 -150 Łobez
 • E-mail: sp3lobez@onet.pl
 • Telefon: 913974761

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście bezprogowe do budynku znajduje się od strony ulicy.
Parter jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Budynku nie wyposażono w windę.
Przy wejściu na schody zastosowane zostały elementy kontrastowe.

Istnieje możliwość umówienia się na parterze budynku w każdej sprawie.
Osoby do tego uprawnione mogą wejść na teren szkoły z psem asystującym.
Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi.
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Wytworzył:
Mirosław Łowkiet
(2021-03-25)
Udostępnił:
Mosiądz Tomasz
(2021-03-25 10:13:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Mosiądz Tomasz
(2023-03-30 12:56:56)